مقايسه آگهی ها

شرکت با مسئولیت محدود: لیمیتد (limited)

در ترکیه شرکت با مسئولیت محدود حداقل با یک شریک قابل ثبت و تاسیس است. حد اقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ۱۰.۰۰۰ لیره ترکیه میباشد و هر نوع تغییر و انتقال سهم الشرکه شرکا باید در دفتر خانه رسمی انجام شود. البته لازم به ذکرست که چنانچه متقاضی قصد اخذ اقامت کاری هم داشته باشد سرمایه شرکت میبایست ۱۰۰.۰۰۰ لیره ترکیه باشد.

 

شرکت سهامی (خاص– عام): (Anonim şirket )

تاسیس این نوع شرکت نیازمند حداقل ۵ شخص حقیقی و یا حقوقی است. شرکا در قبال سرمایه و قروض شرکت به میزان سهمشان مسئولند. در شرکت ها ی سهامی سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. بر اساس قانون تجارت ترکیه جلسات عمومی باید با حضور نمایندگان از وزارت تجارت ترکیه برگزار شود. سرمایه شرکت می بایست ۵۰.۰۰۰ لیر ترکیه باشد.

شرکت تضامنی:

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند.

 

شرکت مختلط:

در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دین ها و دارای سهم الشرکه می باشند ودیگر شرکا در مقابل دین های شرکت فقط به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند. اشخاص حقوقی نمی توانند جزو شرکاء ضامن باشند. مقبولترین و بیشترین انواع شرکت که در ترکیه ترجیح داده میشود به ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد.