مقايسه آگهی ها

ثبت و تاسیس شرکت در ترکیه

نظر به آخرین قانون که به تاریخ  ۲۰۱۲تصویب گردیده است اتباع کشورهای خارجی میتوانند در ترکیه به تنهایی شرکت تاسیس کنند در حالیکه در گذشته  موجودیت شریک ترکی برای باز نمودن شرکت از جمله شرطهای اساسی بود.

مراحل قانونی ثبت شرکت در ترکیه

تعیین آدرس دفتر شرکت و تنظیم قرارداد کرایه: ارائه قرارداد کرایه محل شرکت در اولین مرحله ثبت الزامی است لذا شرکا باید در ترکیه قبل از هر اقدامی شخصا اقدام به پیدا کردن و کرایه کردن دفتر شرکت نمایند و یا با توافق طرفین، کرایه دهنده نسبت به کرایه یا خرید محل شرکت اقدام نماید.

 • تنظیم اساسنامه و فرم های مخصوص تاسیس شرکت
 • مراجعه به اداره مالیات و اخذ شماره مالیاتی شرکا
 • تایید اساسنامه در دفتر خانه رسمی
 • مراجعه به اتاق تجارت برای ثبت شرکت
 • چاپ روزنامه رسمی
 • تایید نمونه امضا و وکالت نامه در دفترخانه (نوتری)
 • تنظیم فرم اداره مالیات و مراجعه و تحویل اسناد مربوطه به اداره مذکور برای بررسی اسناد و بازدید و تایید آدرس دفتر
 • بازدید و تایید آدرس شرکت توسط بازرسان اداره دارایی
 • اخذ شماره مالیاتی شركت پس از بازدید و تایید آدرس
 • اخذ كارت بازرگانی
 • تایید دفاتر حسابداری
 • افتتاح حساب بانكی شركت
 • معرفی حسابدار