مقايسه آگهی ها

جایگاه پیمانکاران ترکیه در جهان

پیمانکاری ترکیه در دنیا بعد از جمهوری خلق چین رتبه دوم رابه خود اختصاص داده است. اولین پروژه پیمانکاری توسط بخش خصوصی ترکیه در سال ۱۹۷۲ در لیبی صورت گرفت . تا جولای سال ۲۰۱۷ پیمانکاران ترکیه در ۱۱۷ کشور برای  ۹ هزار و ۱۸ پروژه قرارداد امضا نموده اندکه مجموع آنها به ارزش ۳۴۵ میلیارد دلار آمریکا می باشد

پیمانکاری ترکیه در طی ۱۰ سال اخیر از نظر میزان ارزش قرار داد نیز خیلی پیشرفت نموده است بر این اساس ارزش پروژه ها در سال ۲۰۰۸ به صورت میانگین ۳۷ میلیون دلار آمریکا بوده است و در سال ۲۰۱۷ رقم ۳/۷۹ میلیون دلار آمریکا را نشان می دهد که تقریبا به دو برابر افزایش یافته است.

تعهداتی که پیمانکاران ترکیه در ۴۵ سال اخیر در کشورهای مختلف به عهده گرفته و پروژه اجرا نموده اند بر اساس ارزش قرارداد : روسیه با ۶/۶۷ میلیارد دلار و سهم ۶/۱۹ درصد در رده نخست , ترکمنستان با سهم ۶/۱۳ وارزش قرارداد ۸/۴۶ میلیارد دلار آمریکا در رده دوم و کشور لیبی با ارزش قرارداد ۹/۲۸ میلیارد دلار و سهم ۶/۱۳درصدی در رده سوم قراردارد .

از نظر میزان پروژه ها نیز بدین صورت است :

احداث بزرگراه , تونل و پل به ارزش ۱/۴۴ میلیارد دلار که بیشترین بخش را به خود اختصاص داده و پروژه های مسکونی با ۷/۴۳ میلیارد دلار در رده دوم و پروژه های تجاری با ارزش ۱/۲۹ میلیارد دلار در رده سوم جای دارد.

در بین ۲۵۰شرکت پیمانکاری بزرگ دنیا که فعالیت بین المللی دارند ۴۵ شرکت متعلق به ترکیه می باشد . در رنکینگ شرکتهای پیمانکاری دنیا ۷ شرکت پیمانکاری ترکیه در بین ۱۰۰ شرکت قرار دارند و اولین بار است که ۲ شرکت ترکیه با درآمد ۳ میلیارد دلاری در بین ۵۰ شرکت جای گرفته اند.