مقايسه آگهی ها

چشم انداز اقتصاد تركيه

اقتصاد تركيه در ۱۵ سال گذشته (اخير) در سايه رشد مداوم عملكرد چشمگيري از خود بر جاي گذاشته است.

استراتژي هاي ماكرو اقتصاد(كلان) مطمئن، رشد سياست هاي پولي و مالي و افزايش نسبت هاي رشد در اقتصاد نتيجه اين سياست ها بوده است که باعث به به وجود آمدن بخش خصوصي قوی ونیرومند در بازار داخلي وسيع ، رقابتي و ديناميك ، حمل و نقل ، ارتباطات و انرژي شده است.

رشد اقتصادی:

طبق گزارش بانك جهاني در سال ۲۰۱۷ ، تركيه از نظر معيار قدرت خريد در سال ۲۰۱۶در رده ۱۳ دنيا و رديف پنجم اروپا از نظر اقتصاد بزرگ مي باشد.

اقتصاد تركيه در سال دوره هاي ۲۰۱۶-۲۰۱۰به طور ميانگين ۳/۶ % رشد داشته است درنيمه اول سال ۲۰۱۷رشد خود را در ۱/۵ % تثبيت نموده است كه ۹/۳ % آن مربوط به صادرات و سرمايه گذاري بوده است

تركيه طبق برنامه ميان مدت خود بين سال هاي ۲۰۲۰-۲۰۱۸ رشد اقتصادي ۵/۵ % را مورد هدف قرار داده است

طبق پيش بيني  OECD( ……..)  تركيه بين سالهاي ۲۰۲۵-۲۰۱۵ با ميانگين رشد اقتصادي ۹/۴ % در بين كشورهاي عضو OECD  يكي از كشورهايي خواهد بود كه رشد اقتصاد ي آنان سريع بوده است.

تركيه علي الرغم وقوع كودتا در سال ۲۰۱۶ قدرت اقتصادي خود را حفظ نموده است.

تجارت خارجي:

حجم تجارت خارجي تركيه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱/۳۴۱ ميليارد دلار بوده كه از اين مبلغ ۵/۱۴۲ ميليارد دلار سهم صادرات و ۶/۱۹۸ ميليارد دلار آن واردات بوده است.

تجارت تركيه با آمريكا در سال ۲۰۱۶ تقريبا ۱۶۰ ميليارد دلار بوده است تركيه اولين شريك تجاري اتحاديه اروپا بوده و اتحاديه اروپا چهار مين شريك تجاري تركيه مي باشد.

 

* اعداد به ميليارد دلار

شرح/ سال ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸
صادرات ۱۱۳.۹ ۱۳۴.۹ ۱۵۲.۶ ۱۵۱.۸ ۱۵۷.۶ ۱۴۳.۹ ۱۴۳
واردات ۱۸۵.۵ ۲۴۰.۸ ۲۳۶.۵ ۲۵۱.۷ ۲۴۲.۱ ۲۰۷.۲ ۱۹۹
حجم تجارت ۲۹۹.۴ ۳۵۷.۷ ۳۸۹.۱ ۴۰۳.۵ ۳۹۹.۷ ۳۵۱.۱ ۳۴۲

 

تركيه براي سرمايه گذاران خارجي بسيار مهم و جذاب است سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بين سال هاي  ۱۷۶.۶ميليارد دلار آمريكا بوده است.

از سال ۲۰۱۲ به بعد ، تركيه از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي بهترين كشور در آسياي غربي  بوده است.

ويژگي اي كه تركيه را از نظر تجارت و سرمايه گذاري خارجي متمايز نموده است اينكه تركيه دروازه اروپا ، آفريقاي شمالي ، خاورميانه و آسياي ميانه مي باشد كه طي چهار ساعت پرواز از استانبول به ۶۰ كشور راه را براي تجارت و بازار هاي اقتصادي كه رتبه چهارم حجم تجارت دنيا را تشكيل مي دهند هموار نموده است.