مقايسه آگهی ها

خدمات مشاوره سرمايه گذاري

شامل نوع ورود به فضاي كسب و كار تركيه، برخورداري از تشويق هاي سرمايه گذاري خارجي ، اخذ تسهيلات از دولت با امكانات ارائه شده به سرمايه گذاران در مناطق آزاد و مناطق صنعتي ، تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي ورود به دروازه تجارت بين الملل، صادرات به كشورهاي مختلف دنيا و واردات از اروپا و يا كشور تركيه